Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálna starostlivosť

Sociálna starostlivosť obec Janova Lehota

Obec Janova Lehota poskytuje obyvateľom  obce a klientom ZSS „Nádej“  Janova Lehota sociálnu pomoc v rôznych formách:

1.    Sociálne poradenstvo
2.    Sociálne projekty
3.    Sociálne služby
4.    Subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti na území obce

Den_rodiny-2015-002.jpgSpecializovane-zariadenie00027.jpgSrdiecko na dlani-2014-srdiecko na dlani_00157.jpg

 


 

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo patrí k najzákladnejším formám sociálnej pomoci. Sociálnym poradenstvom rozumieme dobrú radu, pomoc, asistenciu, usmernenie, na koho a kde sa obrátiť (úrad, inštitúcia, združenie, nadácia a pod.), ale tiež priame vyriešenie individuálneho problému či situácie občana. Vykonávajú ho sociálni pracovníci obce.

 


 

Sociálne projekty

1. Národný projekt: „Terénna sociálna práca v obciach" - projekt sa realizuje

Projekt podporený z Fondu sociálneho rozvoja.

Konečný prijímateľ: Obec Janova Lehota

Názov operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Janova Lehota (BBSK)

Trvanie projektu : 01.11.2012 – 31.11.2015

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 51 864,00 € z toho NFP: 95 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 49 270,80 €, Vlastné zdroje: 5%

Ciele: Zvýšenie dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti pre občanov. Terénna sociálna práca je špecifická služba, zameraná na skupiny ľudí, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii. Úlohou terénnych sociálnych pracovníkov je poskytnúť odbornú pomoc jednotlivcom a rodinám, ktorí nie sú schopní sami, ani s pomocou blízkych nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Špecifikom tejto formy práce je, že sa zabezpečuje priamo v ich prirodzenom prostredí. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk.

V rámci projektu sú financované výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce 2 pracovných pozícií - terénny sociálny pracovník (1) a asistent terénneho sociálneho pracovníka (1).

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je pokračovaním podpory výkonu terénnej sociálnej práce v obciach prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia novým, efektívnejším spôsobom, ktorý je pre obce administratívne jednoduchší, ušetrí verejné prostriedky a počíta so skvalitňovaním služieb.

http://www.janovalehota.sk/index.php/terennasocpraca

 

2. Národný projekt: „Komunitné centrum" - projekt sa realizuje

 

Projekt realizovaný v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Názov projektu: Komunitné centrá

Konečný prijímateľ: Obec Janova Lehota

Názov operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Janova Lehota (BBSK)

Trvanie projektu : 1.4.2015 – 31.10.2015

Spolufinancovanie obce: 0 €

Obec Janova Lehota  vykonáva odborné činnosti a aktivity Komunitného centra v rámci národného projektu „Komunitné centrá". V rámci projektu sú financované výdavky súvisiace s výkonom „Komunitnej práce" a to dvoch pracovníkov.

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.iazasi.gov.sk

http://www.janovalehota.sk/index.php/komunitne-centrum


 

Sociálne služby

1.    Posudková činnosť

dokumenty na stiahnutie

2.    Opatrovateľská služba

Obec Janova Lehota uzavrie s občanom, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN 2/2018

3.     Sociálne služby v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

Obec Janova Lehota je zriaďovateľom Domova sociálnych služieb a Domova dôchodcov „Nádej“ Janova Lehota – Špecializované zariadenie.

Ide o dva objekty, kde v prvom je situovaný:

  •    domov sociálnych služieb,
  •    zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov)
  •    špecializované zariadenie.

 Kapacita tohto objektu je 61 klientov – príjemcov sociálnej služby.

V druhom objekte je zriadené:

  • špecializované zariadenie

Kapacita - 10 klientov – príjemcov sociálnej služby.

  • V domove sociálnych služieb sa poskytuje pobytová sociálna služba pre fyzickú osobu, ktorá ešte nedovŕšila dôchodkový vek, ak je táto fyzická osoba

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje pomoc pri odkázanosti n pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť. Zariadenie tiež musí zabezpečiť ošetrovateľskú starostlivosť.

  • V zariadení pre seniorov sa poskytuje pobytová sociálna služba

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti n pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Zariadenie tiež musí zabezpečiť ošetrovateľskú starostlivosť.

  • V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie, alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

 

Subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti na území obce

Občianske Združenie Nádej seniorom

Občianske združenie bolo prioritne zriadené ako „služba“ ľuďom, ktorí sú zdravotne či sociálne znevýhodnení alebo odkázaní na pomoc inej osoby. Tento svoj zámer napĺňa výlučne a bez pochýb už mnoho rokov. Vďaka jeho existencii a činnosti môžeme klientom umiestneným v DSS a DD „Nádej“ Janova Lehota spríjemniť a skvalitniť život, dať mu pridanú hodnotu i nový rozmer. Občianske združenie sa podieľa na realizácii záujmových a regeneračných činností, kultúrnych podujatí a spoločenských akcií či výletov klientov. Vďaka participácii občianskeho združenia vieme zabezpečiť mnoho aktivít, ktoré by bez neho boli ťažko zrealizovateľné.

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka